Hàm ROUND làm tròn một số tới một số chữ số đã xác định. Ví dụ, nếu ô A1 chứa 23,7825 và bạn muốn làm tròn giá trị đó tới hai vị trí thập phân, bạn có thể dùng công thức sau: =ROUND(A1, 2)  ==> Kết quả của hàm này là 23,78

Cú pháp

=ROUND(number, num_digits)

Trong đó:

 • number: Số mà bạn muốn làm tròn.
 • num_digits: Số chữ số mà bạn muốn làm tròn số tới đó.

Lưu ý:

 • Nếu num_digits lớn hơn 0 (không), thì số được làm tròn tới số vị trí thập phân được chỉ định.

 • Nếu num_digits bằng 0, thì số được làm tròn tới số nguyên gần nhất.
 • Nếu snum_digits nhỏ hơn 0, thì số được làm tròn sang bên trái dấu thập phân.
 • Để luôn luôn làm tròn lên (ra xa số không), hãy dùng làm ROUNDUP.
 • Để luôn luôn làm tròn xuống (về phía số không), hãy dùng hàm ROUNDDOWN.
 • Để làm tròn một số tới một bội số cụ thể (ví dụ, làm tròn tới 0,5 gần nhất), hãy dùng hàm MROUND.

Ví dụ

Công thức hàm ROUND

Có thể thấy những số dưới 5 sẽ được làm tròn xuống, còn từ 5 trở lên sẽ được làm tròn lên:

 • 8.15 được làm tròn đến 1 vị trí thập phân là 8.2.
 • 8.149 được làm tròn đến 1 vị trí thập phân là 8.1.
 • -9.475 được làm tròn đến 2 vị trí thập phân là -9.48.
 • 51.256 được làm tròn đến một vị trí thập phân về bên trái của dấu thập phân là 50.
 • 500.5 được làm tròn về bội số gần nhất của 1000 là 1000.
 • -50.55 được làm tròn về bội số gần nhất của 100 là -100.
 • 4.98 được làm tròn về bội số gần nhất của 10 là 0.
Lịch khai giảng Chát Zalo Chát Facebook Google map 0981 550 510