SUMIF là hàm tính tổng có điều kiện các ô đáp ứng một điều kiện duy nhất trong Excel. Các điều kiện, tiêu chí có thể được áp dụng cho ngày, số và văn bản. Hàm tính tổng SumIF cũng hỗ trợ các phép tính logic (>, <,><>, =) và các ký tự đại diện (*,?) để đối sánh và trả về kết quả là tổng các giá trị được cung cấp.

Cú pháp

 =SUMIF(range; criteria; [sum_range])

Trong đó:

 • Range: Là vùng chứa ô điều kiện tính tổng (là cột chứa điều kiện) (Bạn có thể ấn F4 một lần để cố định vùng điều kiện)
 • Criteria: Là điều kiện tính tổng (Là biểu thức, số hoặc chữ)
 • Sum_range: Vùng cần tính tổng. (Nhấn F4 một lần để cố định vùng cần tính tổng)

Ví dụ: Tính tổng số màu cam ở cột A có số lượng xuất hiện trong cột B, có công thức =SUMIF(A1:A8,”cam”,B1:B8)

ham sumif trong excel

Chú ý khi sử dụng hàm SUMIF

 • Khi sum_range bị bỏ qua, tổng sẽ được tính theo Range.
 • Criteria có chứa chữ hay ký hiệu toán học đều phải được đặt trong dấu ngoặc kép “”.

Lưu ý khi sử dụng hàm sumif

 • Phạm vi xác định dạng số có thể được cung cấp là số sẽ không phải dùng đến dấu ngoặc.
 • Các ký tự ?* đều có thể được sử dụng trong Criteria. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy gõ dấu ngã (~) trước ký tự.
  • Dấu hoa thị (*) – đại diện cho bất kỳ ký tự nào
  • Dấu hỏi chấm (?) – đại diện cho một ký tự duy nhất tại một vị trí cụ thể
 • SUMIF không phân biệt chữ hoa chữ thường.
Lịch khai giảng Chát Zalo Chát Facebook Google map 0981 550 510